"FALKON" Spółka Jawna Daniel Dominik Górski, Tomasz Chętnik realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  • Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
  • Działanie 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja
  • Poddziałania 1.4.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu:
„Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie FALKON s.j.”

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Inwestycja obejmuje też zapewnienie właściwego zaplecza informatycznego dla nowych procesów usługowych, wykorzystujących rozwiązania elektroniczne oraz narzędzia ICT.

Wartość projektu: 247 230.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 90 480.27 PLN